Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King Resuscitation Foundation Resuscitation Council of Asia

ไม่ได้รับ Pretest

8 May 2023

Pretest สำหรับผู้สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซด์ จะได้รับลิงค์และรหัสผ่าน ทางอีเมล์ 7-10 วันก่อนวันอบรม 
กรณีผู้อบรมคอร์สภายในสถาบัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันของท่าน 
---
หากใกล้ถึงวันอบรมดังกล่าว และยังไม่ได้รับ pretest ให้ตรวจเช็คว่าอีเมล์ของท่านพื้นที่เต็มหรือไม่ 
ให้ทำการแก้ไขก่อน จากนั้น ส่งอีเมล์ดังนี้ 

หัวข้อ : ยังไม่ได้รับ pretest

ส่งอีเมล์ ไปที่ info@thaicpr.org

เนื้อหา

- ชื่อ นามสกุล เลขบัตรปชช 13 หลัก ของคุณ

- อีเมล์ที่เป็น account thaicpr

- ประเภทคอร์สที่สมัคร รอบการเรียนวันที่ สถาบัน

- ปัญหาที่พบ : ยังไม่ได้รับอีเมล์การเตรียมตัวและลิงค์ pretest

- ข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วว่าอีเมล์พื้นที่ยังไม่เต็ม และไม่ใช่อีเมล์มหาวิทยาลัย

ขอรบกวนให้ส่งกลับมาให้อีกครั้ง

เจ้าหน้าที่จะทำการเช็คข้อมูลและส่งกลับให้ครับ