Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

สอบ Online - ติดอยู่ waiting room เข้าห้องไม่ได้

15 ก.ค. 2564

ปัญหาที่พบบ่อยในวันสอบ Online คือ ผู้เข้าสอบ ติดอยุ่ที่ห้อง waiting room และไม่สามารถเข้าสอบได้ 
ซึ่งพบว่า เกิดจากการที่ ผู้สอบ ไม่ได้ใส่ชื่อ-นามสกุลจริงของตนเอง. ในเครื่องเข้า zoom ครับ 

(ภาพ 1 หน้าจอ waiting room)

ให้ผู้เข้าสอบ ดำเนินการแก้ปัญหาดังนี้ 

1. ออกจากโปรแกรม zoom ไปก่อน และตรวจสอบว่า หน้าจอ zoom ไม่มี login ท่านอื่นค้างอยู่ 

โดยหน้าจอ จะเป็นดังนี้  แล้วให้กด join meeting 

2.   ให้กรอกเลขห้อง meeting ID ที่ได้จาก email และใส่ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ในช่อง screen name 

3. Zoom จะถามรหัสเข้าห้อง. ให้กรอกรหัสที่ได้รับจากอีเมล์ยืนยันเข้าสอบ 

จากนั้น รอเจ้าหน้าที่กดรับท่านเข้าสู่ห้องสอบครับ