Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

เอกสารสำหรับ course manager ประจำสถาบันเพื่อส่ง

Admin
20 มี.ค. 2565

เอกสารสำหรับ course manager ประจำสถาบัน ทำข้อมูลเพื่อส่งคะแนน มีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้

 1. ในตาราง เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ต้องพิมพ์ติดกัน 13 ตัว ห้ามเว้นช่องว่าง หรือใส่ - ระหว่างตัวเลข

 2. คำนำหน้าชื่อให้ใส่แค่ นาย นาง นางสาว ไม่ให้ใส่ นายแพทย์ แพทย์หญิง ศาสตราจารย์ ดร. หรือยศฐาบรรดาศักดิ์ใดๆ

 3. หลังจากข้อมูลผู้เรียนครบคอร์สแล้ว ให้ save ในรูปแบบของไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าเวบไซต์ในส่วนรายชื่อผู้เรียน

 4. จัดส่งไฟล์ไปที่   
  4.1 info@thaicpr.org ระบุชื่อคอร์ส วันที่ สถาบัน ให้ครบถ้วน 
  4.2 ส่งสำเนา cc ไปที่คุณณัฐรดา เพื่อเอาเข้าที่ประชุมประจำเดือนนั้นๆ o_thaiheart@hotmail.co.th
  4.3 ส่งสำเนา cc ให้กับ course director เพื่อทราบรายละเอียดเสมอ 
   
 5. การพิจารณาอนุมัติคอร์ส จะเกิดขึ้นในวันประชุมคณะกรรมการ ซึ่งจะประชุมประมาณทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
  ดังนั้น ศูนย์ควรจัดส่งข้อมูลมาก่อนวันประชุม โดยควรส่งก่อนวันจัด 1 เดือน
 6. ตารางเรียน กรุณาใช้แบบฟอร์มตารางมาตรฐาน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์ หมวด guideline ที่ https://www.thaicpr.org/?mod=guideline