Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

ใบประเมิน Instructor Performance สำหรับใช้ประเมิน New Instructor ฝึกสอนทุกประเภท

Admin
20 ก.ค. 2565

ให้ทุกสถาบันที่จัด Instructor Course ทุกประเภท ใช้ใบประเมินนี้ในคอร์สที่มีการฝึกสอน และหลังจาก Director หรือ Instructor ที่ควบคุมการฝึกสอนได้ทำการประเมิน New Instructor แล้ว ให้ส่งกลับมาส่วนกลางพร้อมกับผลการอบรม

ไฟล์แนบ