Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

ไม่ได้รับ Pretest

8 พ.ค. 2566

Pretest สำหรับผู้สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซด์ จะได้รับลิงค์และรหัสผ่าน ทางอีเมล์ 7-10 วันก่อนวันอบรม 
กรณีผู้อบรมคอร์สภายในสถาบัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันของท่าน 
---
หากใกล้ถึงวันอบรมดังกล่าว และยังไม่ได้รับ pretest ให้ตรวจเช็คว่าอีเมล์ของท่านพื้นที่เต็มหรือไม่ 
ให้ทำการแก้ไขก่อน จากนั้น ส่งอีเมล์ดังนี้ 

หัวข้อ : ยังไม่ได้รับ pretest

ส่งอีเมล์ ไปที่ info@thaicpr.org

เนื้อหา

- ชื่อ นามสกุล เลขบัตรปชช 13 หลัก ของคุณ

- อีเมล์ที่เป็น account thaicpr

- ประเภทคอร์สที่สมัคร รอบการเรียนวันที่ สถาบัน

- ปัญหาที่พบ : ยังไม่ได้รับอีเมล์การเตรียมตัวและลิงค์ pretest

- ข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วว่าอีเมล์พื้นที่ยังไม่เต็ม และไม่ใช่อีเมล์มหาวิทยาลัย

ขอรบกวนให้ส่งกลับมาให้อีกครั้ง

เจ้าหน้าที่จะทำการเช็คข้อมูลและส่งกลับให้ครับ