Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ([TRC] BLS Provider for Non-HCP)
หลักสูตรครึ่งวัน เนื้อหาหลักสูตร 1. การช่วยเหลือผู้ที่หมดสติโดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ ในเด็กและผู้ใหญ่ 2. การใช้เครื่องเออีดี 3. การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 30 คน**
ครึ่งวัน
1,000 บาท
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ([TRC] BLS Instructor for Non-HCP)
BLS Provider + Instructor day 1 + ฝึกสอน BLS 1 class
1 วัน ครึ่งวัน
5,500 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป - การ์ด AHA ([AHA] Heartsaver)
หลักสูตร 4 ชั่วโมง **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน** เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องอ่าน e-book ที่ได้รับล่วงหน้า
ครึ่งวัน
1,200 บาท
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ BLS ประชาชนทั่วไป 6/2019 (Thai language)12 ธ.ค. 2562  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ BLS ประชาชนทั่วไป 1/2020 (Thai language)30 ม.ค. 2563 รับสมัคร 30 ต.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า BLS ประชาชนทั่วไป 2/2020 (Thai language)20 ก.พ. 2563 รับสมัคร 20 พ.ย. 2562 - 20 ก.พ. 2563  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ BLS ประชาชนทั่วไป 4/2020 (Thai language)20 เม.ย. 2563 รับสมัคร 20 ม.ค. - 20 เม.ย. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า BLS ประชาชนทั่วไป 5/2020 (Thai language)21 พ.ค. 2563 รับสมัคร 21 ก.พ. - 21 พ.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ BLS ประชาชนทั่วไป 7/2020 (Thai language)9 ก.ค. 2563 รับสมัคร 9 เม.ย. - 9 ก.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า BLS ประชาชนทั่วไป 8/2020 (Thai language)20 ส.ค. 2563 รับสมัคร 20 พ.ค. 2563 - 0 543  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ BLS ประชาชนทั่วไป 10/2020 (Thai language)1 ต.ค. 2563 รับสมัคร 1 ก.ค. - 1 ต.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า BLS ประชาชนทั่วไป 11/2020 (Thai language)19 พ.ย. 2563 รับสมัคร 19 ส.ค. - 19 พ.ย. 2563  
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป - การ์ด AHA ([AHA] Heartsaver Instructor)
Heartsaver + Instructor day 1 + ฝึกสอน Heartsaver 1 class เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบเรียน Heartsaver Instructor Essential Online มาส่งในวันอบรม
1 วัน ครึ่งวัน
5,500 บาท
งานประชุมวิชาการคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC Scientific Meeting)
งานประชุมวิชาการ ที่จัดในโอกาสพิเศษ ผู้เข้าประชุมไม่ได้รับการ์ดหรือ continuous educational units จากงานประชุม
1 วัน
500 บาท

หลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ([TRC] BLS Provider for HCP)
หลักสูตรครึ่งวัน **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 28 คน**
ครึ่งวัน
1,500 บาท
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ([TRC] BLS Instructor for HCP)
BLS Provider + Instructor day 1 + ฝึกสอน BLS 1 class ***ต้องมีผู้เรียน BLS Provider มาเรียนคอร์ส BLS for HCPอีก 3 ท่าน โดยแจ้งชื่อมาให้ทราบทางอีเมลหลังสมัคร และต้องชำระค่าอบรมทั้งของ Instructor และ Provider มาพร้อมกันในครั้งแรก***
1 วัน ครึ่งวัน
10,000 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] ACLS Provider)
2 full-days course ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม โดยเข้าไปที่ https://testmoz.com/1962761 แล้วกด Student Login กรอกชื่อ-นามสกุลของท่านในช่อง Name-Surname และกรอก Code ที่ได้รับจากผู้ประสานงานคอร์ส ในช่อง PASSCODE เมื่อทำเสร็จแล้วให้ท่าน print ผลคะแนน หรือ capture หน้าจอเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันอบรม
2 วัน
5,500 บาท
 • หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS provider) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 119 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่21 - 22 พ.ย. 2562 รับสมัคร 20 ก.ย. - 14 ต.ค. 2562  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 11/6221 - 22 พ.ย. 2562  
 • [TRC Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 12/6216 - 17 ธ.ค. 2562  
 • [TRC Card] รพ.ตำรวจ ACLS 1/256330 - 31 ม.ค. 2563 รับสมัคร 30 ต.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 2/256320 - 21 ก.พ. 2563 รับสมัคร 20 พ.ย. 2562 - 20 ก.พ. 2563  
 • [TRC Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 3/25639 - 10 มี.ค. 2563 รับสมัคร 9 ธ.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.ตำรวจ ACLS 4/256320 - 21 เม.ย. 2563 รับสมัคร 20 ม.ค. - 20 เม.ย. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 5/256321 - 22 พ.ค. 2563 รับสมัคร 21 ก.พ. - 21 พ.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 6/25638 - 9 มิ.ย. 2563 รับสมัคร 8 มี.ค. - 8 มิ.ย. 2563  
 • [TRC Card] รพ.ตำรวจ ACLS 7/256316 - 17 ก.ค. 2563 รับสมัคร 16 เม.ย. - 16 ก.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 8/256320 - 21 ส.ค. 2563 รับสมัคร 20 พ.ค. - 20 ส.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 9/25637 - 8 ก.ย. 2563 รับสมัคร 7 มิ.ย. - 7 ก.ย. 2563  
 • [TRC Card] รพ.ตำรวจ ACLS 10/25631 - 2 ต.ค. 2563 รับสมัคร 1 ก.ค. - 1 ต.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 11/256319 - 20 พ.ย. 2563 รับสมัคร 19 ส.ค. - 19 พ.ย. 2563  
 • [TRC Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 12/256321 - 22 ธ.ค. 2563 รับสมัคร 21 ก.ย. - 21 ธ.ค. 2563  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] ACLS Provider Renewal)
ACLS Provider
1 วันเต็ม ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม โดยเข้าไปที่ https://testmoz.com/1962761 แล้วกด Student Login กรอกชื่อ-นามสกุลของท่านในช่อง Name-Surname และกรอก Code ที่ได้รับจากผู้ประสานงานคอร์ส ในช่อง PASSCODE เมื่อทำเสร็จแล้วให้ท่าน print ผลคะแนน หรือ capture หน้าจอเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันอบรม ***1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 24 คน 2 .ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ ACLS Provider ของ TRC ที่ยังไม่หมดอายุและสามารถตรวจสอบได้*** หากมีปัญหาในการสมัคร ติดต่อ info@thaicpr.org
1 วัน
3,300 บาท
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 4/6211 พ.ย. 2562  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 1/256310 ก.พ. 2563 รับสมัคร 10 พ.ย. 2562 - 10 ก.พ. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 2/256311 ก.พ. 2563 รับสมัคร 11 พ.ย. 2562 - 11 ก.พ. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 3/256311 พ.ค. 2563 รับสมัคร 11 ก.พ. - 11 พ.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 4/256312 พ.ค. 2563 รับสมัคร 12 ก.พ. - 12 พ.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 5/256310 ส.ค. 2563 รับสมัคร 10 พ.ค. - 10 ส.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 6/256311 ส.ค. 2563 รับสมัคร 11 พ.ค. - 11 ส.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 7/25639 พ.ย. 2563 รับสมัคร 9 ส.ค. - 9 พ.ย. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 8/256310 พ.ย. 2563 รับสมัคร 10 ส.ค. - 10 พ.ย. 2563  
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] ACLS Instructor)
ACLS Provider
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) ACLS Instructor day 3 + ฝึกสอน day 4-5 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมี ACLS Provider Card ของ TRC ที่สามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
16,500 บาท
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] ACLS Instructor Renewal)
ACLS Instructor
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) ACLS Instructor renewal day 1 + ฝึกสอน day 2-3 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ ACLS Instructor ของ TRC ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
16,500 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] PALS Provider)
2 full-days course ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม
2 วัน
5,500 บาท
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง (PALS Provider) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 16 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่4 - 5 พ.ย. 2562 รับสมัคร 10 มิ.ย. - 20 ต.ค. 2562  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 8/6214 - 15 พ.ย. 2562 เต็ม  
 • [TRC Card] รพ.ตำรวจ PALS 1/256316 - 17 ม.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 2/256313 - 14 ก.พ. 2563 รับสมัคร 13 พ.ย. 2562 - 13 ก.พ. 2563  
 • [TRC Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ PALS 4/256330 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563 รับสมัคร 30 ม.ค. - 30 เม.ย. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 5/256314 - 15 พ.ค. 2563 รับสมัคร 14 ก.พ. - 14 พ.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.ตำรวจ PALS 7/25639 - 10 ก.ค. 2563 รับสมัคร 9 เม.ย. - 9 ก.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 8/256313 - 14 ส.ค. 2563 รับสมัคร 13 พ.ค. - 13 ส.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.ตำรวจ PALS 10/256315 - 16 ต.ค. 2563 รับสมัคร 15 ก.ค. - 15 ต.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 11/256312 - 13 พ.ย. 2563 รับสมัคร 12 ส.ค. - 12 พ.ย. 2563  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] PALS Provider Renewal)
PALS Provider
1 วัน ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม
1 วัน
3,300 บาท
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 4/6214 พ.ย. 2562  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 1/25636 ก.พ. 2563 รับสมัคร 6 พ.ย. 2562 - 6 ก.พ. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 2/25637 ก.พ. 2563 รับสมัคร 7 พ.ย. 2562 - 7 ก.พ. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 3/25637 พ.ค. 2563 รับสมัคร 7 ก.พ. - 7 พ.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 4/25638 พ.ค. 2563 รับสมัคร 8 ก.พ. - 8 พ.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 5/25636 ส.ค. 2563 รับสมัคร 6 พ.ค. - 6 ส.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 6/25637 ส.ค. 2563 รับสมัคร 7 พ.ค. - 7 ส.ค. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 7/25635 พ.ย. 2563 รับสมัคร 5 ส.ค. - 5 พ.ย. 2563  
 • [TRC Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 8/25636 พ.ย. 2563 รับสมัคร 6 ส.ค. - 6 พ.ย. 2563  
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] PALS Instructor)
PALS Provider
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) PALS Instructor day 3 + ฝึกสอน day 4-5 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมี PALS Provider Card ของ TRC ที่สามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
16,500 บาท
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด TRC ([TRC] PALS Instructor Renewal)
PALS Instructor
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) PALS Instructor Renewal day 1 + ฝึกสอน day 2-3 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ PALS Instructor ของ TRC ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
16,500 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - การ์ด AHA ([AHA] BLS Provider for HCP)
หลักสูตร 5 ชั่วโมง **ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน** เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องอ่าน e-book ที่ได้รับล่วงหน้า
ครึ่งวัน
1,500 บาท
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า BLS for HCP 6/2019 (Thai language)7 พ.ย. 2562  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ BLS for HCP 6/2020 (Thai language)4 มิ.ย. 2563 รับสมัคร 4 มี.ค. - 4 มิ.ย. 2563  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ BLS for HCP 9/2020 (Thai language)3 ก.ย. 2563 รับสมัคร 3 มิ.ย. - 3 ก.ย. 2563  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ BLS for HCP 12/2020 (Thai language)17 ธ.ค. 2563 รับสมัคร 17 ก.ย. - 17 ธ.ค. 2563  
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - การ์ด AHA ([AHA] BLS Instructor for HCP)
BLS Provider + Instructor day 1 + ฝึกสอน BLS 1 class เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบเรียน BLS Instructor Essential Online มาส่งในวันอบรม
1 วัน ครึ่งวัน
10,000 บาท
หลักสูตรต่ออายุครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - การ์ด AHA ([AHA] BLS Instructor for HCP Renewal)
AHA BLS Instructor
BLS Instructor Renewal day 1 + ฝึกสอน BLS 1 class เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ BLS Instructor ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้ และต้องทำแบบเรียน BLS Instructor Essential Online มาส่งในวันอบรม****
ครึ่งวัน ครึ่งวัน
3,000 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] ACLS Provider)
หลักสูตร 2 วันเต็ม เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องอ่าน e-book ที่ได้รับล่วงหน้า และต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม
2 วัน
6,800 บาท
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 11/2019 (Thai language)7 - 8 พ.ย. 2562  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 12/2019 (Thai language)12 - 13 ธ.ค. 2562  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ ACLS 1/2020 (Thai language)16 - 17 ม.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 2/2020 (Thai language)6 - 7 ก.พ. 2563 รับสมัคร 6 พ.ย. 2562 - 6 ก.พ. 2563  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 4/2020 (Thai language)30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563 รับสมัคร 30 ม.ค. - 30 เม.ย. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 5/2020 (Thai language)7 - 8 พ.ค. 2563 รับสมัคร 7 ก.พ. - 7 พ.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 6/2020 (Thai language)4 - 5 มิ.ย. 2563 รับสมัคร 4 มี.ค. - 4 มิ.ย. 2563  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ ACLS 7/2020 (Thai language)9 - 10 ก.ค. 2563 รับสมัคร 9 เม.ย. - 9 ก.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 8/2020 (Thai language)6 - 7 ส.ค. 2563 รับสมัคร 6 พ.ค. - 6 ส.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 9/2020 (Thai language)3 - 4 ก.ย. 2563 รับสมัคร 3 มิ.ย. - 3 ก.ย. 2563  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ ACLS 10/2020 (Thai language)15 - 16 ต.ค. 2563 รับสมัคร 15 ก.ค. - 15 ต.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS 11/2020 (Thai language)5 - 6 พ.ย. 2563 รับสมัคร 5 ส.ค. - 5 พ.ย. 2563  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS 12/2020 (Thai language)17 - 18 ธ.ค. 2563 รับสมัคร 17 ก.ย. - 17 ธ.ค. 2563  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] ACLS Provider Renewal)
ACLS Provider
1 วันเต็ม ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม ***1. ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ ACLS Provider ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น 2. ผู้ที่ไม่มีการ์ด AHA มาก่อน หรือการ์ด AHA หมดอายุไปแล้ว หากสมัครและชำระเงินผิด ทางผู้จัดอบรมจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 คน *** หากมีปัญหาในการสมัคร ติดต่อ info@thaicpr.org
1 วัน
3,300 บาท
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Provider Renewal (Thai language) 15 พ.ย. 2562 เต็ม  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ ACLS Renewal 1/2020 (Thai language)10 ก.ค. 2563 รับสมัคร 1 เม.ย. - 10 ก.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.จุฬาลงกรณ์ ACLS Renewal 2/2020 (Thai language)4 ก.ย. 2563 รับสมัคร 1 มิ.ย. - 4 ก.ย. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า ACLS Renewal 3/2020 (Thai language)20 พ.ย. 2563 รับสมัคร 1 ส.ค. - 20 พ.ย. 2563  
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] ACLS Instructor)
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) ACLS Instructor day 3 + ฝึกสอน day 4-5 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมี ACLS Provider Card ของ AHA ที่สามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
20,000 บาท
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] ACLS Instructor Renewal)
AHA ACLS Instructor
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) ACLS Instructor renewal day 1 + ฝึกสอน day 2-3 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ ACLS Instructor ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
5,000 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] PALS Provider)
2 full-days course เอกสารในคอร์สทั้งหมดใช้ของ AHA ผู้เข้าอบรมต้องอ่าน e-book ที่ได้รับล่วงหน้า และต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม
2 วัน
6,800 บาท
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 8/2019 (Thai language)11 - 12 พ.ย. 2562 เต็ม  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ PALS 1/2020 (Thai language)30 - 31 ม.ค. 2563 รับสมัคร 30 ต.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 2/2020 (Thai language)10 - 11 ก.พ. 2563 รับสมัคร 10 พ.ย. 2562 - 10 ก.พ. 2563  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ PALS 4/2020 (Thai language)20 - 21 เม.ย. 2563 รับสมัคร 20 ม.ค. - 20 เม.ย. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 5/2020 (Thai language)11 - 12 พ.ค. 2563 รับสมัคร 11 ก.พ. - 11 พ.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ PALS 7/2020 (Thai language)16 - 17 ก.ค. 2563 รับสมัคร 16 เม.ย. - 2 ก.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 8/2020 (Thai language)10 - 11 ส.ค. 2563 รับสมัคร 10 พ.ค. - 10 ส.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ PALS 10/2020 (Thai language)1 - 2 ต.ค. 2563 รับสมัคร 1 ก.ค. - 1 ต.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS 11/2020 (Thai language)9 - 10 พ.ย. 2563 รับสมัคร 9 ส.ค. - 9 พ.ย. 2563  
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] PALS Provider Renewal)
PALS Provider
1 วันเต็ม ผู้เข้าอบรมต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนมาส่งในวันอบรม ***1. ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ PALS Provider ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น 2. ผู้ที่ไม่มีการ์ด AHA มาก่อน หรือการ์ด AHA หมดอายุไปแล้ว หากสมัครและชำระเงินผิด ทางผู้จัดอบรมจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรม หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 3 คน *** หากมีปัญหาในการสมัคร ติดต่อ info@thaicpr.org
1 วัน
3,300 บาท
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Provider Renewal (Thai language)8 พ.ย. 2562  
 • [AHA Card] รพ.พระมงกุฎเกล้า PALS Renewal 1/2020 (Thai language)21 ส.ค. 2563 รับสมัคร 1 พ.ค. - 21 ส.ค. 2563  
 • [AHA Card] รพ.ตำรวจ PALS Renewal 2/2020 (Thai language)2 ต.ค. 2563 รับสมัคร 1 ก.ค. - 2 ต.ค. 2563  
หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] PALS Instructor)
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) PALS Instructor day 3 + ฝึกสอน day 4-5 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมี ACLS Provider Card ของ AHA ที่สามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
20,000 บาท
หลักสูตรต่ออายุใบประกาศนียบัตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด AHA ([AHA] PALS Instructor Renewal)
AHA PALS Instructor
(รับเฉพาะแพทย์เท่านั้น) PALS Instructor renewal day 1 + ฝึกสอน day 2-3 ***ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ต้องมีใบ PALS Instructor ของ AHA ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถตรวจสอบได้****
1 วัน 2 วัน
5,000 บาท