Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

13 ก.ค. 2564

เมื่อท่านเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่. และต้องการให้ใบประกาศที่จะออก เป็นชื่อ/นามสกุลใหม่นั้น   
ท่านต้องทำการอัพเดตข้อมูลในเว็บไซด์ ให้ตรงกับปัจจุบัน โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ 

# เปลี่ยนนามสกุล (แต่งงาน / เปลี่ยนเอง) 
1. เข้าไปแนบหลักฐานใหม่ 
- login และ ไปที่เมนูทางซ้าย ข้อมูลผู้ใช้ 
- ข้อมูลสมาชิก. ให้กดรูปดินสอ ที่อยู่บนแถบสีเขียวประวัติส่วนตัว (ขวามือของจอ)
- อาชีพและสถานที่ทำงาน >>> ช่อง แนบไฟล์ใบประกอบวิชาชีพ  
ให้ท่าน ทำ file pdf ที่ประกอบด้วย หน้า 1 ใบประกอบวิชาชีพ  และ หน้า 2 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 
- กด บันทึก 

2. อีเมล์แจ้งมาที่ info@thaicpr.org 
- ตั้งหัวเรื่องอีเมล์ : ขอแก้ไขชื่อนามสกุลใหม่ 
- แจ้ง ชื่อ นามสกุลเดิม , เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
- แจ้งชื่อ นามสกุลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
- ระบุว่า ได้แนบไฟล์แล้ว ที่ช่อง ใบประกอบวิชาชีพ 

เมื่อเสร็จสิ้นทั้ง 2 ขั้นตอนแล้ว 
รอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขใช้เวลา 7-14 วันทำการ 

ข้อควรระวัง 
ช่องแนบใบประกอบวิชาชีพ. สามารถแนบได้ 1 ไฟล์เท่านั้น 
ระวังการ upload file ใบเปลี่ยนชื่อ
ไปทับกับใบประกอบวิชาชีพเดิมของท่าน 
ซึ่งจะทำให้เมื่อใบประกอบวิชาชีพในระบบหายใจ
จะมีผลต่อการตอบรับในการสมัครเรียนคอร์สบุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตได้