Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

***** Pretest PALS 2020 ฉบับมิถุนายน 2564

16 มิ.ย. 2564

ท่านสามารถเข้าทำ Pretest ก่อนการเรียน PALS ได้ที่ 
 

https://testmoz.com/q/9255592
 

โดยกดที่ Student Login 
กรอกชื่อ-นามสกุลของท่านในช่อง ชื่อ-นามสกุล
และกรอก Code ที่ได้รับจากผู้ประสานงานคอร์ส ในช่อง PASSCODE

เมื่อทำเสร็จแล้ว ท่านสามารถ print ผลคะแนนเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่วันทำการเรียนได้

***ผู้ประสานงานคอร์สจะจัดส่ง PASSCODE ให้ทางอีเมลที่ท่านใช้สมัครก่อนวันอบรมประมาณ 1 สัปดาห์***

[update 16 มิถุนายน 2564]